Step 1

  • ลงทะเบียน
  • ส่งบทความ
  • ตรวจสอบจากกองบรรณาธิการ
  • ชำระค่าลงทะเบียน

Step 2

  • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
  • ส่งกลับแก้ไข
  • แก้ไขเรียบร้อยรอการตีพิมพ์
ลงบทความ Journal of BTU

กองบรรณาธิการทำการตรวจสอบและเรียบเรียง เพื่อทำการตีพิมพ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About Us

      สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีนโยบายดำเนินการจัดทำ “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคม ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ รวมทั้งเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์และวิชาชีพ โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความอย่างเข้มข้น ภายใต้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ(Annual Peer-review)และไม่มีส่วนได้เสีย โดยบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่

  1. บทความวิจัย(research article)ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น การตั้งสมมุติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ทดลองค้นคว้าอย่างมีระบบและสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  2. บทความวิชาการ(review article)ในเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2562

Read All
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

Read All
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Read All
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน2561

Read All
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2560

Read All
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน2560

Read All

istanbul escort