วรสารวิชาการ ปีที่ 6

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฉบับนี้ เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)ประกอบด้วย บทความจำนวน 17 เรื่อง ทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความทั้งหมดมีสาระและองค์ความรู้ที่หลากหลายสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ www.bkkthon.ac.th/journal/article หรือ Thai Journals Online ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอเรียนเชิญนักวิชาการได้ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในฉบับต่อๆไป อนึ่ง กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บทความต่างๆมีความสมบูรณ์เหมาะสม และขอขอบคุณนักวิชาการที่ได้ร่วมส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์ในวารสาร ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
2 การวางแผนการจัดการโรงงานกล่องขนม สำหรับปริมาณการสั่งผลิต ที่ไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุติมันต์ สะสอง
4 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพฤติกรรมการติดตามรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เสรี วงษ์มณฑา
5 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ธีระศักดิ์ บึงมุม
6 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 นิรุทธ์ นันทมาศวังนรา
7 การจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 พรหมพิริยะ พนาสนธิ์
8 แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย วิทยา เบ็ญจาธิกุล
9 การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศุภจิรา นาคโต
10 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
11 องค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน สุธาสินี วิยาภรณ์
12 อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร สุวรรณ จูทะสมพากร
13 องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา
15 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
16 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เอกชัย เนาวนิช
17 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมข้ามชาติประเพณีเลี้ยงผีของชนเผ่าลั๊วะระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย หยิน โจวเยี้ยน

istanbul escort