วรสารวิชาการ ปีที่ 6

btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยซึ่งเป็นศาสตร์ของการแตกแขนงองค์ความรู้ อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณแล้ว จำนวน 19 เรื่อง โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนึ่ง วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฉบับที่ 6 เล่มที่ 2 นี้ ในท้ายเล่มได้ลงแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณานำลงตีพิมพ์และรูปแบบการเขียนบทความ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ ที่ปรึกษาภายในและภายนอกทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความ จนทำให้วารสารวิชาการเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิชาการฉบับนี้ จะตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 แนวคิดการพัฒนาจริยธรรมมนุษย์ในยุคโลกไร้พรมแดนเพื่อรองรับ “สังคม 5.0” อุไรรัตน์ สิงหนาถ
2 รูปแบบและโครงสร้างการปกครองเปรียบเทียบไทยกับเมียนมาร์ วัชรินทร์ อินทพรหม
3 กฎหมายภาษีอากร ศึกษากรณี การวางแผนภาษีอากร สามารถ ปรมานิติวิ์
4 กระบวนการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของสปาไทยสำหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวรัสเซียในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ประทุม วงศ์สวัสดิ์
5 กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยการตลาด ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นิตยา โงกสูงเนิน
6 การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พิทักษ์พงศ์ กางการ
7 การพัฒนาศักยภาพเขตปลอดอากรท่าอากาศสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ระดับภูมิภาคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์
8 การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) ปราการ เกิดมีสุข
9 การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สยาม เจริญอินทร์พรหม
10 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ธัญศญา ธรรศโสภณ
11 ประสิทธิผลของต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมหน้าจอในวัยรุ่น ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
12 ปัจจัยความสำเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สมคิด สมศรี
13 ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ปิติภัทร ลือพงษ์
14 ผลกระทบของการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ที่มีต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ปรัญชัย แก้วนพเก้า
15 โมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์ โอฬาร กาญจนากาศ
16 รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ประเสริฐ สำเภารอด
17 องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย สุวิมล จอดพิมาย
18 Causal Factors of Lean Affecting Transportation and Warehousing for Waste Reduction and Value Added: A Literature Review Ruompol Jantasart
19 Trade and Innovation in the modern world; Green Innovation Start up by Green Industrials and Renewable energy resource. Ratchayaporn O-sot

istanbul escort