วรสารวิชาการ ปีที่ 8

btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2562

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยบทความซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 19 เรื่อง บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และเป็นบทความวิจัย จำนวน 18 เรื่อง รวบรวมเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ ความเป็นชายขอบของชาวไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรอบวิธีคิดในการทำงาน ความสุข และความทุ่มเทในการทำงาน ต้นแบบความเป็นครูดนตรีพื้นบ้านล้านนา การสำรวจและประเมินพฤติกรรมประชาชนในการค้าขายบริเวณเขตการค้าชายแดน โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพทีมงาน เป็นต้น กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทความให้สมบูรณ์ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นการจุดประกายความคิด ผู้อ่านและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้า เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามวารสารวิชาการมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ index.php/bkkthon หรือ http://journal.bkkthon.ac.th

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 คนชายขอบ: ชาวไทยเชื้อสายมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัชรี กล่อมเมือง
2 กรอบวิธีคิดในการทำงาน ความสุข และความทุ่มเทในการทำงาน ของบุคลากรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา จรัมพร โห้ลำยอง
3 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จเร พันธุ์เปรื่อง
4 การเปรียบเทียบคุณภาพปัจจัยการบริการของผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วรรณลักษณ์ อภินาวิน
5 การพัฒนาไมโครเลิร์นนิง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์
6 การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส่งผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ณฐา ธรเจริญกุล
7 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้องค์กร ด้วยการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ณัฐพล พุ่มศิริ
8 การศึกษาต้นแบบความเป็นครูดนตรีพื้นบ้านล้านนา: กรณีศึกษาครูพรหเมศวร์ สรรพศรี เพียงแพน สรรพศรี
9 การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon นิธินพ ทองวาสนาส่ง
10 การสำรวจและประเมินพฤติกรรมประชาชนในการค้าขายบริเวณเขตการค้าชายแดนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุติมันต์ สะสอง
11 โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ธันยวิช วิเชียรพันธ์
12 บริบทและการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ลลิตา ฤกษ์สำราญ
13 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกของประเทศไทย กมล อนานนท์
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรทางออนไลน์ (E-FILING) พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
16 พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สุธาทิพย์ ทั่วจบ
17 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ขนิษฐา สุขสวัสดิ์
18 สภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพทีมงาน: ข้อมูลเชิงประจักษ์จากบริษัทผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง กฤษดา เชียรวัฒนสุข
19 การออกแบบกระบวนการขนส่งสินค้าที่มีขนาดหนักและใหญ่โดยใช้กระบวนการ APQC สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์

istanbul escort