วรสารวิชาการ ปีที่ 7

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารที่ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) ซึ่งปัจจุบันวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 สำหรับวารสารฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยบทความจำนวน 18 เรื่อง เป็นบทความวิจัย จำนวน 16 เรื่อง และเป็นบทความวิชาการจำนวน 1 เรื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติลงบทความรับเชิญพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสารประโยชน์จากบทความในวารสารฉบับนี้และใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนการเผยแพร่ และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยสามารถศึกษาคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับท้ายเล่มหรือจากเว็บไซต์วารสารที่ center.bkkthon.ac.th/journal/ และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/ รวมทั้งสามารถติดตามอ่านบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของวารสาร รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ด้วยเช่นกัน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการสื่อสาร ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประไพศรี โห้ลำยอง
2 แรงจูงใจปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง: การท่องเที่ยวการพนัน (กาสิโน) วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
3 กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณการส่งออกของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย คมสัน เหล่าศิลปะเจริญ
4 การจัดการพิพิธภัณฑ์อีสานวัดกลางโสภณ บ้านค้อ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราชญ์ คำภักดี
5 การบริหารการคลังท้องถิ่นระดับเทศบาลในเขตเมืองและเขตภูมิภาค ชูชิต ชายทวีป
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระพีพร เอียงอุบล
7 การวิเคราะห์เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากบทเพลงในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย ภาค 1 ชื่อเรื่อง “Little Mermaid – Poor Unfortunate Souls” (ใจอันไร้ที่พึ่งพา) นภสินี นิลพันธ์
8 การศึกษาความตระหนักด้านจริยธรรมของนักวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัย สมปรารถนา นามขาน
9 แนวทางการใช้เฟซบุ๊กเพื่อประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา บุษยา สันติกาญจน์
10 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครู โดยมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเป็นตัวแปรคั่นกลาง สุนทรี ศักดิ์ศรี
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อประสิทธิผลองค์การของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศไทย โชค มีทอง
12 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรทางศาสนาประเภทวัด วัฒนชัย ป้อมสุข
13 รูปแบบการปฏิบัติธรรม การบริหารจัดการ และลักษณะสถานปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์
14 รูปแบบพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรในองค์การธุรกิจของไทย ดารา ทีปะปาล
15 หลักสุจริตในกฎหมายแรงงาน วาทิน หนูเกื้อ
16 A Creation of Digital Professional Learning Community for Effectiveness Communication Thanyawich Vicheanpant
17 An Empirical Investigation of Iso-Ahola’s Model of Motivation: Factors influencing Chinese Tourists Visit Intention in Thailand Pithoon Thanabordeekij
18 Music as Ambassador for World Peace: Ideal or Reality Panya Roongruang

istanbul escort