วรสารวิชาการ ปีที่ 7

btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2561 นี้ เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มที 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการต่าง ๆ ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์รูปเล่ม และเผยแพร่ออนไลน์ โดยวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทั้งหมด 19 เรื่อง เป็นบทความวิจัยที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 18 เรื่อง และบทความวิชาการรับเชิญ ที่ได้รับเกียติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจณา คุณารักษ์ จำนวน 1 เรื่อง และเพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง วารสารวิขาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแนะนำคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ที่ต้องการเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ฯ ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบายในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร และแนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับที่มีการปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทความต่าง ๆ และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามวารสารวิชาการมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากระบบ ThaiJO และเว็บไซต์ วารสาร http://journal.bkkthon.ac.th กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยวิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าทุกท่านเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กาญจนา คุณารักษ์
2 การใช้ข้อมูลทางบัญชีสำหรับนักกฎหมายในประเทศไทย ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย กัญญาณัฐ ไฝคำ
4 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอก กรอบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบการ์ตูน 2 มิติ สำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี ภารวี ศรีกาญจน์
5 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจระบบชำระเงินออนไลน์ อธิษฐ์ วีระรังสรรค์
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและ ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
7 การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาขีดความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ การตลาดอย่างยั่งยืนของสินค้าพรีเมียมโอทอปจากผักตบชวา อวัสดา ปกมนตรี
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ปริญ วีระพงษ์
9 การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า ร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษา : 7-Eleven และ Family Mart จรรทิมา ทาทอง
10 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์
11 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ต่อผลการปฏิบัติงานและการธำรงรักษาพนักงานในธุรกิจโรงแรม ปภินวิช เกกินะ
12 ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา
13 ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูมิ ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
14 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
15 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 สมหญิง จันทรุไทย
16 อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและ เสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาเชิงพฤติกรรม นิภาพร อางควนิช
17 How will Thai’s business survival in the ‘Magic World’?; fluctuation of environmental factors both political change and economics crises that are unpredictable Ungkool Wongkolthoot
18 The Significance of Nonverbal Communication in Business Papitchaya Wisankosol
19 How does it work for community start up; will follow business world or innovation by sufficiency economy? Jirapan Sakuna

istanbul escort