วรสารวิชาการ ปีที่ 8

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มที 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์รูปเล่ม วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยบทความซึ่งได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 19 เรื่อง บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และเป็นบทความวิจัย จำนวน 18 เรื่อง กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทความให้สมบูรณ์ขึ้น กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยวิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าทุกท่านเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามวารสารวิชาการมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากระบบ ThaiJO และเว็บไซต์ วารสาร http://journal.bkkthon.ac.th

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 อุปนิสัยที่พึงปรารถนาของพนักงานของรัฐ สถิตย์ นิยมญาติ
2 กระบวนการตัดสินใจรับงานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์
3 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลิตา ตริยาวนิช
4 การบริหารรัฐเปรียบเทียบ: รูปแบบการได้มาของผู้นำการปกครองท้องถิ่น; กรณีศึกษา ฝรั่งเศส อเมริกา สวีเดน อังกฤษ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร
5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยุทธพงษ์ สีม่วง
6 การพัฒนาศักยภาพการส่งออกกุ้งแปรรูปของไทยสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้ โชติมา โชติกเสถียร
7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้อง กับมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 นันทวรรณ แก้วโชติ
8 การวางแผนภาษีในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
9 การศึกษาความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปนาลี แทนประสาน
10 การศึกษาความต้องการใช้บริการขนส่งรถโดยสารสาธารณะของประชาชนในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศศิวิมล ว่องวิไล
11 การศึกษาเพลงพื้นบ้านสะล้อล้านนาสู่การสร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble สรีวันท์ วาทะวัฒนะ
12 การศึกษาและออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุติมา งามพิพัฒน์
13 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและกระบวนการ ที่มีผลต่อ Lean Six Sigma (กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย) วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา
14 การพัฒนารูปแบบระบบขนส่ง สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักและขนาดใหญ่ กรณีศึกษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ชญารัฐ ศรีสงคราม
15 “นาคาเริงวารี” บทเพลงร่วมสมัย ประพันธ์จากเพลงพิณของทองใส ทับถนน กฤษฎา ดาวเรือง
16 ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิจิตรา กุสุมภ์
17 โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความรักในแบรนด์ ผ่านสื่อสังคมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไพโรจน์ บุตรชีวัน
18 ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา ด้านการลงทุนภาคเอกชน สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
19 นโยบายแท็บเล็ตส่วนตัวเพื่อการศึกษาของประเทศไทย เอราวัณ ทับพลี

istanbul escort