วรสารวิชาการ ปีที่ 2

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม2556

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้เผยแพรในชวงเวลาวันสําคัญ ของไทยทั้งวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา อีกทั้งเปนชวง เวลาสําคัญที่ปวงชนชาวไทยไดแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ซึ่งพระองคทานทรงไดปฏิบัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงคุณูปการแกแผนดินไทยไวนานัปการตามรอยเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสนี้ขาพระพุทธเจาในนามของผูบริหาร คณาจารยเจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอถวายพระพรแดพระองคทาน ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และอยูในดวงใจของพสกนิกรไทยตลอดกาลนาน ดานเนื้อหาภายในวารสารฉบับนี้ประกอบดวยบทความพิเศษ “Concept of Educometrics” ของ ศาสตราจารยดร.ทวีป ศิริรัศมีนอกจากนี้ยังมีบทความงานสรางสรรคที่เหมาะสมัยกับเหตุการณ ปจจุบัน คือ “ภาพสะทอนชีวิต” โดยอาจารยนิวัติชูทวน บทความวิชาการของ ดร.ไพศานตเพ็ชรพลาย กับ “แนวคิดการสรางแผนชุมชนพึ่งตนเอง” เปนการสรางแนวความคิดในการพัฒนาตนเอง เนื่องจาก ในสังคมปจจุบัน ยุคโลกาภิวัฒนนั้น วิถีชีวิตในดานตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึง บทวิจารณหนังสือของรองศาตราจารยดร.สถิตยนิยมญาติในบทความเรื่อง “Human Resource Management” ตามดวยบทความวิชาการ บทความวิจัย จากหลากหลายเรื่องราวในแตละสาขาวิชา โดยแตละบทความนั้นมีเนื้อหาที่ใหความรูในศาสตรที่แตกตางกันไป กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารวิชาการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการและ ผูที่สนใจโดยทั่วไป

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 Concept of Educometrics Prof.Taweep Sirirassamee
2 แนวคิด : งานสาธารณสุขมูลฐานที่มุ่งเน้นชุมชน รศ.ระวิวรรณ แสงฉาย
3 แนวคิดการสร้างแผนชุมชนพึ่งตนเอง ดร.ไพศานต์ เพ็ชรพลาย
4 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับทางสังคมศาสตร์ พญ.ชุลีกร ธนธิติกร

istanbul escort