วรสารวิชาการ ปีที่ 5

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) นี้ ประกอบด้วย บทความวิจัยจำ นวน 14 เรื่อง และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดพิมพ์ บทความแบบใหม่ เพื่อให้สอดคลอดกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบ อิเลคทรอนิคส์ สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ต้องการ นำผลงานวิชาการมานำเสนอในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถดูรายละเอียด รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับได้ในส่วนท้ายของเล่ม กองบรรณาธิการการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดยาบ้าของผู้ค้าที่เป็นนักโทษ เด็ดขาดในเรือนจำพื้นที่เขต 5 ในประเทศไทย จำเริญ สุภาคำ
2 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน: ศึกษากรณีผู้นำชุมชนวัดปุรณาวาส ปราการ เกิดมีสุข
3 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีศึกษา บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ปารณีย์ ทองยอดเกรื่อง
4 ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานี ตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตบางแค ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
5 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 ศศิรดา แพงไทย
6 สมรรถนะการทำงานที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
7 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผ่นพับ เรื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปิยะมาศ แก้วเจริญ
8 สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ วีระ วงศ์สรรค์
10 ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู ในกลุ่ม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 จิริสุดา สุพันธนา
11 คุณภาพการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พิชิต รัชตพิบุลภพ
12 การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พชรวิษย์ รัตนเมธีรัตน์
13 ความสัมพันธ์ทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคในตลาดนัด ทิพย์ลาวัลย์ แก้วนิล
14 แรงจูงใจของผู้หญิงสำหรับการเข้าชมการแข่งขันกีฬา ณัฐวุฒิ พลศรี

istanbul escort