วรสารวิชาการ ปีที่ 1

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม2555

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศักษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการพัฒนาการส่งเสริมทางวิชาการและปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 การเขียนงานวิชาการ ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง
2 A study of consumer rerception towards small cars in india Associate Professor Dr. Abhijeet Shelke
3 Public administration in the 21th century Associate Professor Dr. Rangson Prasertsri
4 ภาวะผู้นำและผู้นำสำคัญอย่างไร ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
5 รูปแบบกลยุทธ์การตลาดผลิตผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรกรรมแปรรูป และสินค้าหัตถกรร ที่เกิดจากโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทษไทย รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
6 การประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในธุรกิจทัวร์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์
7 ปรัชญาสังคมศาสตร์และกระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้ รศ.ดร.พิชัย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
8 ปัญหาการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นข้าราชการ วิทยา เบ็ญจาธิกุล
9 สร้างวินัยในองค์การแห่งการเรียนรู้ ดร.กมลพร กัลยาณมิตร

istanbul escort