วรสารวิชาการ ปีที่ 2

btu


ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556-เมษายน 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ฉบับนี้มีเนื้อหาภายในประกอบด้วย “คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับการศึกษาภควันตภาพ” บทความพิเศษของศาสตราจารย์ดร. ชัยยงค์พรหมวงศ์ นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการของอาจารย์วาทิน หนูเกื้อ กับ “ข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับเจตนาในการ กระทําความผิดอาญา” เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสําคัญในการกระทําความผิดทางอาญา มีการนําเสนอ ข้อถกเถียงของนักกฎหมายเกี่ยวกับแนวคิดในการให้คําอธิบายเรื่อง “ข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับเจตนา” รวมถึงบทวิจารณ์หนังสือของรองศาตราจารย์ดร. สถิตย์ นิยมญาติในบทความเรื่อง “Research Methods for business” ตามด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ จากหลากหลายเรื่องราวในแต่ละ สาขาวิชา โดยแต่ละบทความนั้นมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ในศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการพิจารณาประเมิน บทความและต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์และ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ให้ กับสังคมวิชาการ ท้ายที่สุดกองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งวารสารวิชาการ ฉบบนั จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ความรู้จากบทความต่างๆ ที่มี่ ประโยชน์ ให้ แก่ ผู้สนใจในแวดวงวิชาการตลอดจนสาธารณชนทั่วไปเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตกับการศึกษาภควันตภาพ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ
2 การบริหารจัดการคุณภาพในภาครัฐ ดร.อนันต โพธิกุล
3 การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ เพื่อศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ดร.สุขุม มูลเมือง
4 อาเซียนกับการจัดการศึกษาด้านดนตรีในประเทศไทย รศ.ดร.ปญญา รุงเรือง
5 ประพฤติผิดมรรยาททนายความ วาที่ร.ต.สุวุฒิ สุกิจจากร
6 ข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับเจตนาในการกระทําความผิดอาญา วาทิน หนูเกื้อ

istanbul escort