วรสารวิชาการ ปีที่ 3

btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปีที่ 3 ฉบับที่ 2 นี้เป็นวารสารฉบับที่ กองบรรณาธิการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ดำเนินการตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การคัดเลือกบทความวิชาการและบทความวิจัยให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ของวารสารที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์รวมทั้ง การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถตรงเนื้อหาและสาขาวิชาของ บทความ เพื่อการอ่าน พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อบทความวิชาการหรือบทความ วิจัยที่จะเผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วารสารวิชาการฉบับนี้มีบทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง บทความวิจัยจำนวน 8 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 12เรื่อง ทุกเรื่องผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ จึงใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจาณาบทความทุกท่าน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้วารสารฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และสุดท้ายต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ศิโรจน์พวงบุพผา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้มอบภาพช้างเอราวัณและภาพอาณาจักรหิมพาน ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมลายทองร่วมสมัย เพื่อ จัดพิมพ์รูปเล่มวารสารฉบับนี้ได้อย่างสวยงาม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิชาการ ฉบับนี้มีเนื้อหาและคุณค่าทางวิชาการต่อผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่าน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 การฝึกอบรมและพัฒนาในภาครัฐและภาคเอกชน สวงค์ เศวตวัฒนา
2 การศึกษาหลักจริยศาสตร์ของขงจื้อ กรศิร คตภูธร
3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว เจน จันทรสุภาเสน
4 M-LEARNING สาโรช โศภีรักข์
5 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หฤทัย อรุณศิริ
6 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ภุมรินทร์ บุญล้อม
7 กระบวนการในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 มาตรา190วรรค 5: ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ กรณ์ ทองธานี
8 ทักษะการเล่นไวโอลิน และเจตคติต่อการเรียนไวโอลิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ที่เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ และ วิธีการสอนแบบสาธิต ภัทริศ ทรัพย์สุนทร
9 แนวทางการสร้างความไว้วางใจของลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร
10 ปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจการสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน ในประเทศไทย กฤตวรรณ พริ้งสกุล
11 ความสำเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร กฤษณ์ ทัพจุฬา

istanbul escort