วรสารวิชาการ ปีที่ 3

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่3 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้ ได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นวารสารที่ได้รับรองคุณ ภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index Centre) โดยการพิจารณาคัดเลือกบทความ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความตรงตามศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่วารสารได้กําหนดไว้

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทาง ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี
2 การบริหารจัดการหลักสูตรสุนทรียศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพทางดนตรี ชวนพิศ ศิลาเดช
3 6 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายกองทุนตั้งตัวได สุชาดา กิจรุงสุวรรณ
4 บทบาททางการปกครองของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 รุจิรวัทน ลําตาล
5 การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นทื่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อุษษา สุขประเสริฐ
6 รูปแบบการจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลคริสเตียน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประทุม เจริญรูป
7 นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย สมพงษ สุเมธกชกร
8 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ศิรชญาน การะเวก
9 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จุลจิรา สุจันทรศร
10 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการประดิษฐ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน การทรงศึกษาธิการ ชลิดา อนุรัตน
11 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์กับความต้องการในการนําหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก
12 การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปสู่ ความสําเร็จการประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดนครปฐม ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก

istanbul escort