วรสารวิชาการ ปีที่ 5

btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ตระหนักถึงการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยซึ่งเป็นศาสตร์ของการแตกแขนงองค์ความรู้อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาและถ่ายทอดออกมาเป็นข้อมูลทางวิชาการ จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารมาตรฐาน TCI จวบจนกระทั่งได้รับการพิจารณาให้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 ปัจจุบันการสื่อสารแบบไร้พรมแดนที่เปลี่ยนจากรูปแบบตัวอักษรบนกระดาษมาเป็นตัวอักษรดิจิทัลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ผู้รับสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงได้ลดจำนวนการตีพิมพ์รูปเล่มวารสารลงจาก 1,000 เล่ม เป็น 500 เล่ม และมุ่งเน้นพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์แทน จนสามารถนำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเผยแพร่ไปยังผู้อ่านผ่านฐานข้อมูลออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในที่สุด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าสืบค้นได้ที่ http://center.bkkthon.ac.th/journal/articel หรือ Thai Journals online ภายใต้ชื่อ “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 นี้ ประกอบด้วย บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และบทความวิจัย จำนวน 12 เรื่อง ทุกเรื่องผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความทั้งหมดมีสาระและองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาพื้นฐานของสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กองบรรณาธิการการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าทุกท่านเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 การจัดการความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์
2 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการวงซิมโฟนิคแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน
3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ กรปภา เจริญชันษา
4 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
5 บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับชุมชน จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
6 การบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยเอกชนที่มีประสิทธิผลใน จังหวัดกาญจนบุรี นิตยา ศรีมกุฎพันธุ์
7 แนวทางที่คู่พิพาทยอมรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม สมบัติ อรรถพิมล
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ ทองมีศรี
9 ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะ สถานการณ์ กับพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในชุมชน อนันต์ แย้มเยื้อน
10 ปัจจัยค้ำจุนอิทธิพลข้ามระดับที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และผลสำเร็จของงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ สุขุม มูลเมือง
11 โมดูลการเรียนรู้ เรื่องการประเมินผลโครงการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา รัตนวรรณ รัตนมนตรี
12 การประเมินความต้องการจำเป็นด้านคุณธรรมของนักเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา โสภณ จักเดชไชย
13 การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี ชัยวัฒน์ อุทัยแสน

istanbul escort