วรสารวิชาการ ปีที่ 4

btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ประกอบด้วยบทความวิชาการจำนวน 1 เรื่อง บทความวิจัยจำนวน 18 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 19 เรื่องโดยบทความทั้งหมดมีเนื้อหาสาระทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยินดีเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผลงานวิชาการนั้นๆ ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน รวมถึงการดำเนินการพัฒนากระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองบทความให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และนำไปสู่การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 มูลเหตุการณ์เปลี่ยนพระราชหฤทัยของพระเจ้าอโศกมหาราชสู่การปกครองที่ทรงธรรรม ชูชิต ชายทวีป
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
3 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลการปกครองส่วนท้องถิ่น บังอร เบ็ญจาธิกุล
4 การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กมลพร กัลยาณมิตร
5 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน กรศิริ คตภูธร
6 อิทธิพลด้านจิตสำนึก คุณธรรม ความถูกต้องและความพึงพอใจ ของอาจารย์ และนักศึกษาสายงานบริหารธุรกิจ กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล
7 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมกรุงเทพมหานคร ชยุต โพธิรัตน์
8 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พยอม วงษ์พูล
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พีรพงศ์ ทิพนาค
10 พฤติกรรมด้านสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มณฑนี อุบลสิงห์
11 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพชีวิต การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 วรางคณา ศิริวัย
12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สุนทรี จินดาสอน
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเขตกรุงเทพมหานคร สุภาสินีย์ ปริญญานิพนธ์
14 การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตำบลบ้านโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น อานนท์ ผงกุลา
15 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง เทคนิค WHY- WHY ANALYSIS โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสำหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิสเรส ตันเจริญ
16 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บแบบผสมผสาน ปริญญา บรรณเภสัช
17 คุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในสถานศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล
18 การติดการใช้งานเฟสบุ๊คของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณ์ เจริญศรี
19 การวางแผนการบริหารงานของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ฐิติมา โห้ลำยอง

istanbul escort