วรสารวิชาการ ปีที่ 1

btu


ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม2555

วรสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีฉบับบนี้ ตรงกับช่วงเวลาที่สำคัญของปวงชนชาวไทยจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลเดช มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป้นที่รักของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยพระองค์ท่านทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณูปการแก่แผ่นดินไทยไว้นานัปการนับแต่ได้ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ขึ้นครองราชสมบัติในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอถวายพระพรแด่พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยีนนาน ดั่งดอกพุทธรักษสัญลักษณ์วันพ่อที่สถิตย์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรไทยตลอดกาลนาน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษา รศ.เทื้อน ทองแก้ว
2 ความขัดแย้งในองค์การ บริหารได้ไม่ยาก ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
3 พฤติกรรมการออกกำลังกายที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ดร.กุลธิดา เหมาเพชร
4 ผลสัมฤทธิ์ของการปฎิรูประบบราชการไทย: ครบรอบ 10 ปี (พ.ศ.2545-2555) ดร.วัชรินทร์ อินทรพรหม
5 การจัดการภาครัฐยุคใหม่ในรัฐบาลทักษิณ: ความสำเร็จ และความล้มเหลว ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
6 กระบวนการการกำหนดงบประมาณในประเทศไทย เกรียงชัย ปึงประวัติ

istanbul escort