รายละเอียดและวิธีการในการลงบทความ


นโนบายการพิจารณาบทความ

*    บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพิมพิ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน  2  ท่าน    ต่อ  1  บทความ
*     บทความและแนวคิดใดๆ ที่พิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นความรับผิดชอบของ  ผู้เขียน 
*    บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน  และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา ของวารสารฉบับอื่น  หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
*    กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการ  แต่ต้องได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการจัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี