วรสารวิชาการ ปีที่ 7

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารที่ให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพมาลงตีพิมพ์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) ซึ่งปัจจุบันวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 สำหรับวารสารฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยบทความจำนวน 18 เรื่อง เป็นบทความวิจัย จำนวน 16 เรื่อง และเป็นบทความวิชาการจำนวน 1 เรื่อง ในการนี้ได้รับเกียรติลงบทความรับเชิญพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิชาการ โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสารประโยชน์จากบทความในวารสารฉบับนี้และใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนการเผยแพร่ และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยสามารถศึกษาคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับท้ายเล่มหรือจากเว็บไซต์วารสารที่ center.bkkthon.ac.th/journal/ และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/ รวมทั้งสามารถติดตามอ่านบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของวารสาร รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ด้วยเช่นกัน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
ยังไม่มีเอกสาร