วรสารวิชาการ ปีที่ 6

btu


ฉบับที่ 1ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฉบับนี้ เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)ประกอบด้วย บทความจำนวน 17 เรื่อง ทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความทั้งหมดมีสาระและองค์ความรู้ที่หลากหลายสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้ที่ www.bkkthon.ac.th/journal/article หรือ Thai Journals Online ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอเรียนเชิญนักวิชาการได้ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในฉบับต่อๆไป อนึ่ง กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อให้บทความต่างๆมีความสมบูรณ์เหมาะสม และขอขอบคุณนักวิชาการที่ได้ร่วมส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์ในวารสาร ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
2 การวางแผนการจัดการโรงงานกล่องขนม สำหรับปริมาณการสั่งผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุติมันต์ สะสอง
4 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพฤติกรรมการติดตามรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เสรี วงษ์มณฑา
5 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ธีระศักดิ์ บึงมุม
6 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 นิรุทธ์ นันทมาศวังนรา
7 การจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พรหมพิริยะ พนาสนธิ์
8 แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย วิทยา เบ็ญจาธิกุล
9 การศึกษาองค์รวมแห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศุภจิรา นาคโต
10 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
11 องค์ประกอบการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน สุธาสินี วิยาภรณ์
12 อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร สุวรรณ จูทะสมพากร
13 องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้าง การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน อัปสรสิริ เอี่ยมประชา
15 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
16 การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เอกชัย เนาวนิช
17 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมข้ามชาติประเพณีเลี้ยงผี ของชนเผ่าลั๊วะระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย หยิน โจวเยี้ยน