About Us


วัตถุประสงค์

                เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่  ด้านมนุษย์ศาสตร์  สังคมศาสตร์  และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์  นักศึกษา  ตลอดจนนักวิชาการอิสระ   เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล  สังคม  และประเทศชาติ  โดยครอบคลุมสาขาวิชานิติศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์  ศิลปศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  รัฐศาสตร์  ด้านการเมือง  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  ด้านการตลาด  การจัดการ  บัญชี  การเงินการธนาคาร  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจต่างประเทศ  การจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาศาสตร์  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา  การบริหารการศึกษา  หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย  และนิเทศศาสตร์  ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง  เป็นต้น

 

นโนบายการพิจารณาบทความ

*    บทความทุกเรื่องในวารสารฉบับนี้ได้รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพิมพิ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน  2  ท่าน   ต่อ  1  บทความ

*     บทความและแนวคิดใดๆ ที่พิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นความรับผิดชอบของ  ผู้เขียน 

*   บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน  และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา ของวารสารฉบับอื่น  หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

*    กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการ  แต่ต้องได้รับการอ้างอิง อย่างถูกต้อง

 

คณะที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล       อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  เบ็ญจาธิกุล            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร. ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง                 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ประธานฝ่ายจัดการวารสาร

                รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์  นิยมญาติ                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

บรรณาธิการ

                ดร. เสาวนีย์  สมันต์ตรีพร    

                       

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล          มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ สำเรียง  เมฆเกรียงไกร                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  สุขสำราญ                              ราชบัณฑิต 

รองศาสตราจารย์                 ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ   ข้าราชการบำนาญ

                Professor Emeritus Dr. Terry E. miller              Kent State University

            ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

                ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงค์                  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีป  ศิริรัศมี

               รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค            รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง

 

ฝ่ายกฎหมาย

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสงี่ยม  บุษบาบาน                            อาจารย์วาทิน  หนูเกื้อ

                ว่าที่ ร.ต.สุวุฒิ  สุกิจจากร

 

ฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

                อาจารย์วริสรา  ธีรธัญปิยศุภร

 

ฝ่ายออกแบบวารสารและพิสูจน์อักษร

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม  วรรณศิริ                     อาจารย์สุธีรา  ธาตรีนรานนท์                             

                นายรชต ศรีสกุล

 

ฝ่ายออกแบบปกและตีพิมพ์

                อาจารย์ธงชัย ทิพย์ตระกูล                           อาจารย์พลศิต เสวันนา

 

กำหนดการตีพิมพ์          ปีละ  2   ฉบับ        ฉบับที่   1   มกราคม - มิถุนายน

                                                                                ฉบับที่   2   กรกฎาคม - ธันวาคม

 

พิมพ์ที่      :            โรงพิมพ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

                                เลขที่ 16/10  หมู่  2  ถนนทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา 

                                กรุงเทพมหานคร 10170   โทรศัพท์ (02) 8006800 - 5   โทรสาร (02) 8006806