About Us


วัตถุประสงค์

                เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ โดยครอบคลุมสาขาวิชานิติศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดการ บัญชี การเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย และนิเทศศาสตร์ ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง เป็นต้น

 

นโนบายการพิจารณาบทความ

ผู้นิพนธ์

1. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “แนวทางการเตรียมต้นฉบับ”

2. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่นำเสนอไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา ของวารสารฉบับอื่น

3. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัยจริง

4. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นหากมีการนำผลงานนั้นมาใช้ในผลงานของตัวเอง รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิง ท้ายบทความ

ผู้ประเมิน

1. ผู้ประเมินบทความ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ

2. หากมีส่วนหนึ่งของบทความที่มีความเหมือน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานอื่น ผู้ประเมินจะต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ

3. หากผู้ประเมินบทความตระหนักว่า ตัวเองอาจมีผลประโยชน์กับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือเหตุผลอื่น ที่ทำให้ ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินต้องปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ

บรรณาธิการ

1. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

2. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ และผู้ประเมิน

 

คณะที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล       อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  เบ็ญจาธิกุล            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร. ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง                 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ประธานฝ่ายจัดการวารสาร

                รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์  นิยมญาติ                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

บรรณาธิการ

                ดร. เสาวนีย์  สมันต์ตรีพร    

                       

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล           มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ สำเรียง  เมฆเกรียงไกร                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ    ข้าราชการบำนาญ

                Professor Emeritus Dr. Terry E. miller          Kent State University

            ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

                ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงค์                  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา คุณารักษ์

               รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค                 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง

 

ฝ่ายกฎหมาย

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสงี่ยม  บุษบาบาน                            อาจารย์วาทิน  หนูเกื้อ

 

ฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

                อาจารย์วริสรา  ธีรธัญปิยศุภร

 

ฝ่ายออกแบบวารสารและพิสูจน์อักษร

                อาจารย์สุธีรา ธาตรีนรานนท์                         อาจารย์นิวัฒน์ ชูทวน

                อาจารย์ชุติมา งามพิพัฒน์                            นายอาลี เส็มเภอ

                นางสาวกันตินันท์ จิตระออน

 

ฝ่ายออกแบบปกและตีพิมพ์

                อาจารย์ธงชัย ทิพย์ตระกูล                           อาจารย์พลศิต เสวันนา

 

กำหนดการตีพิมพ์          ปีละ  2   ฉบับ        ฉบับที่   1   มกราคม - มิถุนายน

                                                                                ฉบับที่   2   กรกฎาคม - ธันวาคม

 

พิมพ์ที่      :            บริษัท พี.เค.เค พริ้นท์ติ้ง จำกัด เลขที่ 89/148 หมู่ที่ 1 ถ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

                                โทร. 081 820 7763, 098 278 5013 E-mail: pkkting@gmail.com